پرواز باهاما

کشور کوچک باهاما که جمعیتی تقریبا 500 هزار نفری دارد