بلیط تبریز به تهران برای ۱۳ آذر

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 96/9/13 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:55 به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 17:30 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. چارتری  با هواپیمایی کاسپین در ساعت 19:00 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به تهران برای ۱ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 96/3/1 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت 21:00 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت 22:10 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 21:30 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) میباشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 13:15 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در

بلیط تبریز به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 96/2/2 به شرح زیر میباشد: به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:45 به مبلغ 82000 تومان (هشتاد و دو هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 20:00 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت 08:30 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 15:15 به مبلغ 129000 تومان(یکصد و