بلیط تهران به مشهد برای ۸ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ 96/2/8 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 16:15 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت 21:15 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت 05:25 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 05:30 به مبلغ 106000 تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ 110000 تومان (یکصد و ده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 22:45 به مبلغ