پرواز دالیان چین

شهر دالیان یکی  از شهر های کشور چین می باشد.