بلیط شیراز به مسقط برای ۱۴ بهمن

قیمت بلیط شیراز به مسقط برای تاریخ 96/11/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:20 به مبلغ 406000 تومان (چهارصد و شش هزار تومان) می باشد. پرواز شیراز به مسقط به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 10:45 به مبلغ 485000 تومان (چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز  

بلیط شیراز به مسقط برای ۱۹ دی

نرخ پرواز شیراز به مسقط برای تاریخ 96/10/19 به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:40 به مبلغ 344000 تومان (سیصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به مسقط برای ۲۴ آذر

نرخ بلیط شیراز به مسقط برای تاریخ 96/9/24 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 10:30 به مبلغ های 485000 تومان (چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان) و 877000 تومان (هشتصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به مسقط برای ۲۸ مهر

نرخ پرواز تهران به مسقط برای تاریخ 96/7/28 به صورت زیر میباشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:20 به مبلغ های 403000 تومان (چهارصد و سه هزار تومان) و 873000 تومان (هشتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 10:00 به مبلغ های 513000 تومان (پانصد و سیزده هزار تومان) و 921000 تومان (نهصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز