بلیط کیش به اصفهان برای ۹ اسفند

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ 96/12/9 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 09:00 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 09:15 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت 09:30 به صورت سیستمی به میلغ 249000 تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز