بلیط تهران به اردبیل برای ۴ شهریور ۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ 96/6/4 به صورت سیستمیبا هواپیمایی آسمان در ساعت 09:20 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت 20:45 هم به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:05 به مبلغ 198000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز