بلیط تهران به ارومیه برای ۳ شهریور ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/6/3 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 19:10 به مبلغ های 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و 238000 تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت 23:00 به مبلغ های 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) و 214000 تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 11:40 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 21:25 به مبلغ های 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) و