بلیط تهران به سبزوار ۱۸ آبان

پرواز تهران به سبزوار در تاریخ 97/8/18 سیستمی با شرکت هوایی ماهان به قیمت241000 تومان است.

بلیط تهران به سبزوار برای ۲۰ مهر

نرخ پراز تهران به سبزوار برای تاریخ 97/7/20 در ساعت 17:45 با هواپیمایی ماهان به قیمت 233000 تومان است.  

بلیط تهران به سبزوار برای ۷ اسفند

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ 96/12/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:30 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به سبزوار برای ۱۳ دی

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ 96/10/13 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:30 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط ترهان به سبزوار برای ۲۰ آذر

نرخ پرواز تهران به سبزوار برای تاریخ 96/9/20 ب هصورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:30 به مبلغ 137000 تومان (یکصد و سی و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز