بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/4 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 05:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 07:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 06:15 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت 06:45 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت 08:30 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت 16:15 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و