بلیط بندرعباس به آبادان برای ۲۱ تیر ۹۶

نرخ بلیط بندرعباس به آبادان برای تاریخ 96/4/21 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:30 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به آبادان برای ۱۷ خرداد ۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به آبادان برای تاریخ 96/3/17 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 19:40 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز