لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط مشهد به بوشهر برای ۲۱ فروردین

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ 97/1/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:50 به مبلغ 161000 تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بوشهر برای ۳ بهمن

نرخ پرواز مشهد به بوشهر برای تاریخ 96/11/3 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:50 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت 16:45 با هواپیمایی کاسپین به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بوشهر برای ۵ دی

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ 96/10/5 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:50 به مبلغ 171000 تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به بوشهر برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 16:45 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بوشهر برای ۲۹ آذر

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ 96/9/29 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:45 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بوشهر برای ۱۴ آذر

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ 96/9/14 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:50 به مبلغ 181000 تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به بوشهر برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 16:45 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز