بلیط مشهد به همدان برای ۲۳ آبان

نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ 96/8/23 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پروازبا آنیل پرواز

بلیط مشهد به همدان برای ۲۰ تیر

قیمت بلیط مشهد به همدان برای تاریخ 96/4/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 08:30 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به همدان برای ۲۳ خرداد

نرخ پرواز مشهد به همدان در تاریخ 96/3/23 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 186000 تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به همدان برای ۹ خرداد ۹۶

قیمت بلیط مشهد به همدان برای تاریخ 96/3/9 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مهشد به همدان برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ 96/2/19 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز