بلیط تهران به یزد برای ۱۳ آذر

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/9/13 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:25 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 06:30 به مبلغ 158000 تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 21:00 به مبلغ 191000 تومان (ِکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 06:40 به مبلغ 171000 تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز