بلیط کیش به کرمان برای ۳۰ خرداد

نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ 96/3/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:00 به مبلغ 127000 تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) و در ساعت 12:45 به صورت چارتری به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 16:45 به مبلغ 193000 تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز