بلیط تهران به ایروان برای ۳ تیر ۹۶

نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ 96/4/3 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 686000 تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) و 946000 تومان (نهصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. همچنین در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:15 به مبلغ 1147000 تومان (یک میلیون و صد و چهل و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز