آمار پرواز : تهران .ایروان .تهران

تهران-ايروان-تهران با پرواز ایرباس ماهان 06...10 Sep 1/690/000 10...14 Sep 1/990/000 17...21 Sep 2/690/000 18...21 Sep 2/690/000

بلیط تهران به ایروان برای ۳ تیر ۹۶

نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ 96/4/3 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 686000 تومان (ششصد و هشتاد و شش هزار تومان) و 946000 تومان (نهصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. همچنین در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:15 به مبلغ 1147000 تومان (یک میلیون و صد و چهل و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز