پرواز تهران به شهرکرد برای مهر

قیمت تهران به شهرکرد برای 97/7/28 با پرواز ماهان در ساعت 18:00 به طور سیستمی به مبلغ 208000 تومان است.