بلیط تهران به دبی برای ۱۵ خرداد

نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ 96/3/15 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 10:30 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 386000 تومان (سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 08:00 به مبلغ های 526000 تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و 1317000 تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ های 526000 تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و