پرواز نجف برای ۲۰ مهر

نرخ پرواز تهران به نجف ویژه اربعین برای 97/7/20 در ساعت 13:30 به شرکت هواپیمایی آتا چارتری 908000 تومان میباشد.