پرواز میان یانگ

شهر بزرگ میان یانگ از شهر های مهم کشور چین