بلیط نجف به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ 96/1/29 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:00 به مبلغ های 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و 677000 تومان (ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت به مبلغ های 390000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و 659000 تومان (ششصد و پنجاه و نه هزار تومان) ،به صورت سیستمی در ساعت 20:00 به مبلغ 563000 تومان (پانصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت های 19:00