بلیط اصفهان به مشهد برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 96/2/16 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 20:00 به مبلغ های 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و 188000 تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 17:45 به مبلغ 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 22:30 به مبلغ 202000 تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:15 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت 18:45 به

بلیط تهران به مشهد برای ۸ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تارخ 96/2/4 (ویژه مبعث) به صورت زیرمی باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 106000 تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت 17:00 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت 21:00 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت 15:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 16:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 21:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی