لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط کیش به آبادان برای ۱ بهمن

کیش به آبادان برای بهمن ماه با پرواز کیش ایر 435000 تومان می باشد.

بلیط تهران به تفلیس برای ۶ بهمن

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ 96/11/6 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 16:45 به مبلغ 322000 تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی گرجستان (جرجیا) در ساعت 17:30 به مبلغ 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:20 به مبلغ 339000 تومان (سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 17:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به همدان برای ۲ بهمن

قیمت بلیط تهران به همدان برای تاریخ 96/11/2 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:00 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به تبریز برای ۳ بهمن

قیمت بلیط شیراز به تبریز برای تاریخ 96/11/3 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 21:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به شیراز برای ۱ بهمن

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ 96/11/1 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 08:00 به مبلغ 95000 تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:25 به مبلغ 104000 تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 07:40 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:20 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت 17:05 به مبلغ 139000 تومان