بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۶/۰۱/۱۳

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۱۵:۳۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۵,۸۰۰ تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۶/۰۱/۱۱

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۲۰:۲۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۵,۸۰۰ تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۶/۰۱/۱۰

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۷۷,۶۰۰ تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۶/۰۱/۰۹

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ نهم فروردین ۹۶ روز چهار شنبه ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۷۷,۶۰۰ تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۶/۰۱/۰۸

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ هشتم فروردین ۹۶ روز سه شنبه ساعت ۱۵:۵۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۲۰۹,۴۰۰ تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه