پرواز کپنهاگ

کپنهاگ که پایتخت کشور دانمارک است، قیمت پروازی این شهر