بلیط کیش به شیرازبرای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد. […]

بلیط کیش به کرمان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. […]

بلیط تبریز به کیش برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت […]

بلیط تهران به کیش برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به کیش برای ۹۶/۲/۲۲ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در […]

بلیط کیش به کرمان برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. همچنین […]