بلیط بندرعباس به یزد برای ۳۰ آبان

نرخ پرواز بندرعباس به یزد برای تاریخ 96/8/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:20 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز