بلیط استانبول به تهران برای ۱۹ تیر ۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ 96/4/19 (لحظه آخری) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 12:40 به مبلغ 300000 تومان (سیصد هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 22:00 به مبلغ 311000 تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و در ساعت 14:00 به مبلغ 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت 23:30 به مبلغ های 320000 تومان (سیصد و بیست هزار

بلیط استانبول به تهران برای ۱۱ خرداد ۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ 96/3/11 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 02:10 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در  ساعت 12:40 به مبلغ های 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و 229000 تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:35 به مبلغ های 715000 تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و 2289000 تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 01:20

بلیط استانبول به تهران برای ۸ خرداد ۹۶

نرخ بلیط استانبول به تهران برای تاریخ 96/3/8 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 22:00 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 22:25 به مبلغ 248000 تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 22:40 به مبلغ 261000 تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:30 به مبلغ های 715000 تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و 2289000 تومان

بلیط استانبول به تهران برای ۳ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط استانبول به تهران برای تاریخ 96/2/3 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 22:40 به مبلغ 280000 تومان (دویست و هشتاد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 22:00 به مبلغ 289000 تومان (دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 22:45 به مبلغ های 306000 تومان (سیصد و شش هزار تومان) و 330000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد. یه صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:35 به مبلغ های 1593000 تومان (یک میلیون