بلیط تهران به ارومیه برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/2/25 به صورت زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:30 به مبلغ های 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 06:35 به مبلغ 195000 تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 19:35 به مبلغ 214000 تومان (دویست و چهارده هراز تومان) و در ساعت 19:35 به صورت چارتری به مبلغ 251000 تومان (دویست و پنجاه

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/2/16 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:40 به مبلغ های 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و 300000 تومان (سیصد هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:10 به مبلغ 209000 تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:25 به مبلغ های 195000 تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۴ اردیهشت

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 96/2/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:40 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز تهران به ارومیه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:20 به مبلغ 119000 تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) ، در ساعت 16:20 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت 18:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز