بلیط تهران به بیرجند برای ۱۶ تیر ۹۶

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 96/4/16 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:50 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و 474000 تومان (چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد. همچنینی پرواز تهران به بیرجند برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 16:45 به مبلغ 249000 تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۲۶ خرداد ۹۶

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 96/3/26 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:25 به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به ملبغ 304000 تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۱۹ خرداد ۹۶

نرخ بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 96/3/19 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:25 به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 304000 تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۱۳ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به بیرجند برای تاریخ 96/3/13 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:20 به مبلغ 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و در همین ساعت به مبلغ 304000 تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 16:45 به مبلغ 249000 تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بیرجند برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۲/۳۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ های ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز