بلیط تهران به تفلیس برای ۱ مرداد

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ 96/5/1 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 20:00 به مبلغ 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 20:30 به مبلغ 541000 تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 11:30 به مبلغ 531000 تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ 96/4/28 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 09:30 به مبلغ 590000 تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 18:00 به مبلغ 590000 تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 18:30 به مبلغ 860000 تومان (هشتصد و شصت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:00 به مبلغ 1100000 تومان (یک میلیون و یکصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۳ تیر

قیمت بلیط تهران به تفلیس (لحظه آخری) برای تاریخ 96/4/23 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 18:00 به مبلغ 436000 تومان (چهارصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت 12:00 به مبلغ 560000 تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد. پرواز تهران به تفلیس (برای امشب) برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 19:20 به مبلغ 480000 تومان (چهارصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۹ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ 96/3/19 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگر در ساعت 13:00 به مبلغ 425000 تومان (چهارصد و بیست و پنج هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ 96/2/22 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 12:00 به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ 290000 تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز