بلیط تهران به عسلویه برای ۲ تیر ۹۶

نرخ بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ 96/4/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ های 132000 تومان (کصد و سی و دو هزار تومان) و 449000 تومان (چهارصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ 96/2/28 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:10 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. همچنین بلیط تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ 214000 تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز  

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ 96/2/27 به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ 132000 تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و در ساعت 18:50 به صورت سیستمی به مبلغ 182000 تومان (کصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. همچنین تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 05:45 به مبلغ 311000 تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز