بلیط تهران به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ 96/3/28 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 311000 تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 10:15 به مبلغ های 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) ، 594000 تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) و 876000 تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 09:30 به مبلغ های 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) و 331000 ومان (سیصد و سی و یک