بلیط تهران به کرمان برای ۳۰ فروردین ۹۶

قیمت پرواز تهران به کرمان برای تاریخ 96/1/30 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 17:00 به مبلغ 165000 تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت 23:40 به مبلغ 165000 تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت 08:10 به مبلغ 258000 تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت 14:15 به مبلغ 258000 تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت 18:20 به مبلغ 258000 تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت 08:10 به مبلغ 324000