بلیط تهران به یزد برای ۲۸ تیر

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ 96/4/28 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:10 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت 05:55 به مبلغ های 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و 276000 تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت 15:10 به مبلغ 276000 تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در  ساعت 17:00 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و 357000 تومان (سیصد و پنجاه و هفت

بلیط تهران به یزد برای ۲۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/2/29 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:45 به مبلغ های 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) و 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 05:25 به مبلغ های 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 05:25 به مبلغ 133000 تومان (یکصد و سی سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 21:50 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. چارتری با

بلیط تهران به یزد برای ۲۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/2/24 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:45  به مبلغ 82000 تومان (هشتاد و دو هزار تومان) ، در ساعت 10:05 به صورت سیستمی به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) ، در ساغت 20:45 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 08:45 به مبلغ 149000 تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:40 به مبلغ 149000 تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می

بلیط تهران به یزد برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/2/10 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:05 به مبلغ 82000 تومان (هشتاد و دو هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت 20:45 به مبلغ های 95000 تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 20:50 به مبلغ 139000 تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:00 به مبلغ 95000 تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی