بلیط شیراز به دبی برای ۱۳ تیر ۹۶

نرخ بلیط شیراز به دبی برای تاریخ 96/4/13 به صورت چارتری با هواپیمایی ایر العربی در ساعت 14:45 به مبلغ 511000 تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به دبی برای ۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط شیراز به دبی برای تاریخ 96/2/6 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:05 به مبلغ های 426000 تومان (چهارصد و بیست و شش هزار تومان) و 726000 تومان (هفتصد و بیست وشش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به دبی برای ۳ اردیبهشت

قیمت پرواز شیراز به دبی برای 96/2/3 (ویژه مبعث) به صورت چارتری با هواپیمایی العربی ایر در ساعت 14:45 به مبلغ 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. در همین تاریخ بلیط هوایی شیراز به دبی برای مبعث به صورت سیستمی  با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:05 به مبلغ های 426000 تومان (چهارصد و بیست و شش هزار تومان) ، و 726000 تومان (هفتصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز