بلیط شیراز به مشهد برای ۲۴ خرداد

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 96/3/24 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 18:45 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت 16:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با

بلیط شیراز به مشهد برای ۴ خرداد

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ 96/3/4 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 15:00 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت 18:45 به مبلغ 131000 تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) ، در ساعت 18:30 به مبلغ 210000 تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:40 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 131000 تومان (یکصد و سی

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 96/2/14 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:30 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت 15:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت 17:30 به صورت سیستمی به مبلغ 288000 تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 19:00 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) ، در ساعت 09:50 به صورت سیستمی به مبلغ 204000 تومان (دویست و

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 96/2/14 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 15:00 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت 17:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت 17:30 به مبلغ 288000 تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با ه.واپیمایی آتا در ساعت 19:00 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان)