بلیط نجف به مشهد برای ۲۴ خرداد

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 96/3/24 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:00 به مبلغ 411000 تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:10 به مبلغ 480000 تومان (چهارصدو هشتاد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 12:30 به مبلغ 498000 تومان (چهارصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط نجف به مشهد برای ۱۶ خرداد

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 96/3/16 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 11:15 به مبلغ های 573000 تومان (پانصد و هفتاد و سه هزار تومان) و 604000 تومان (ششصد و چهار هزار تومان) و 761000 تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 08:00 به مبلغ 440000 تومان (چهارصد و چهل هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 13:15 به مبلغ های 609000 تومان (ششصد و نه هزار تومان) و 704000 تومان (هفتصد و چهار هزار تومان) می باشد.