بلیط کرمان به تهران برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کرمان به تهران برای تاریخ 96/2/20 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 18:30 به مبلغ 182000 تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 05:30 به مبلغ های 213000 تومان (دویست و سیزده هزار تومان) و 324000 تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت 15:40 به مبلغ های 213000 تومان (دویست و سزده هزار تومان) و 324000 تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت 21:00 به مبلغ های 258000 تومان (دویست و پنجاه