بلیط کیش به ساری برای ۲۹ تیر ۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برای تاریخ 96/4/29 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 18:00 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری با هواپیمایی 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به ساری برای۸ خرداد ۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برایتاریخ 96/3/8 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:45 به مبلغ 221000 تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 18:30 به مبلغ 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به ساری برای ۸ خرداد ۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ 96/3/8 به صورت چارتی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:45 به مبلغ 221000 تومان (دویست و یست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت 18:30 به مبلغ 261000 تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به ساری برای ۱۸ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ 96/2/18 به صورت چارتری با هوایمایی کیش ایر در ساعت 17:45 به مبلغ 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 18:30 به مبلغ 222000 تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز