بلیط تهران به قشم برای ۲۹ فروردین ۹۶

قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ 96/1/29 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:00 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری به هواپیمایی تابان در ساعت 14:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:15 به مبلغ 146000 تومان (یکصد و چهل و شش هزارتومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:05 به مبلغ 135000 تومان  (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت 19:00 به مبلغ 231000 تومان (دویست و