بلیط مشهد به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/2 (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 12:00 به مبلغ 142000 تومان (یکصد و چهل و دو هزار تومان) ، در ساعت 22:25 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت 16:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 21:15 به مبلغ 146000 تومان (یکصد و جهل و شش هزار تومان) ، در ساعت 18:45 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت