بلیط کیش به تهران برای ۵ اردیبهشت

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ 96/2/5 (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 12:35 به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 12:30 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:00 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، در ساعت 14:15 به مبلغ 129000 تومان