بلیط تبریز به اهواز برای ۲۴ مهر

پرواز تبریز به اهواز در ساعت 08:25 به طور چارتری با هواپیمایی کاسپین 290000 تومان هست.

بلیط تبریز به اهواز برای ۲۹ بهمن

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ 96/11/29 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:50 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی  هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۲۴ دی

نرخ بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ 96/10/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:50 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۵ آذر

نرخ پرواز تبریز به اهواز برای تاریخ 96/9/5 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:50 به مبلغ 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۸ مرداد

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ 96/5/8 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:05 به مبلغ های 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) و 506000 تومان (پانصد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز