بلیط تهران به گرگان ۲۳ فروردین ۹۶

قیمت پروار تهران به گرگان برای تاریخ 96/1/23 به صورت چارتری در ساعت 14:00 با هواپیمایی ایران ایر به مبلغ 71000 تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. در همین تاریخ پرواز تهران به گرگان به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت های : 18:45 به مبلغ 128000 تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و 10:35 به مبلغ 140000 تومان(یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. و همچنین این پرواز در تاریخ مذکور با هواپیمایی قشم ایر به صورت چارتری در ساعت 22:30 به مبلغ 141000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. لذت پرواز