پرواز سوخومی

Sukhumi Babushara Airport نام فرودگاه سوخومی است که کد جهانی آن SUI می باشد. این شهر  دارای فرودگاه محلی و کوچکی است که در مرکز سوخومی قرار دارد.