بلیط شیراز به اهواز برای ۲۰ تیر

نرخ پرواز شیراز به اهواز برای تاریخ 97/4/20 به وصرت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:40 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز