بلیط مشهد به تبریز برای ۱۶ دی

پرواز سیستمی مشهد به تبریز در ساعت 11:00 به هواپیمایی ایران ایرتور 200 هزار تومان است.

بلیط مشهد به تبریز برای ۱۳ آذر

  نرخ  بلیط هوایی مشهد به تبریز در 13 آذر با پرواز معراج 300 هزار تومان هست.

بلیط مشهد به تبریز برای ۱۸ اردیبهشت

قیمت بلیط مشهد به تبریز برای تاریخ 97/2/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت 09:30 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تبریز برای ۱۱ بهمن

قیمت بلیط مشهد به تبریز برای تاریخ 96/11/11 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت 13:00 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 14:30 به مبلغ 251000 تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به تبریز برای ۱۹ آذر

نرخ پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 96/9/19 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:35 به مبلغ 188000 تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازذه هزار تومان) و در ساعت 13:00 به مبلغ 231000 تومان (دویست وسی و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 16:00 به مبلغ 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز