بلیط کیش به بیرجند برای ۲۸ آذر

قیمت بلیط کیش به بیرجند برای تاریخ 96/9/28 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:30 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۲۱ آذر

نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ 96/9/21 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:10 به مبلغ 248000 تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۱۴ آذر

نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ 96/9/14 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:10 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۷ آذر

نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ 96/9/7 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 12:15 به مبلغ 224000 تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به بیرجند برای ۴ آذر

قیمت بلیط کیش به بیرجند برای تاریخ 96/9/4 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 16:40 به مبلغ 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز